Vojvođanska banka home
moratorijum

Obrazac za pravna lica i preduzetnike

Skraćeni naziv pravnog lica/preduzetnika:
 
MB pravnog lica:
 
PIB pravnog lica/preduzetnika:
 
Kontakt telefon:
 
Email adresa za kontakt:
 
Ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica:
 
JMBG zakonskog zastupnika pravnog lica:
 

Molimo vas da proverite sve unete podatke pre konačnog snimanja Obrasca.